O opinię  w tej sprawie wystąpił poseł Andrzej Ostrowski. Według prawników fakt, że pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych utracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela nie wpłynął na sposób wyliczania odpisu ZFŚS dla emerytowanych wychowawców.
"Użyte w art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sformułowanie "zatrudnieni" wskazuje, iż przepis ten nie ma zastosowania do innych osób, niepozostających w chwili wejścia ustawy w życie w zatrudnieniu we wskazanych placówkach. Nie ma więc zastosowania do osób, które odeszły na emeryturę z tych placówek przed wejściem ustawy w życie. Osoby takie winny być nadal traktowane jako "emeryci nauczycielscy", czyli podlegać zasadom dot. odpisu na ZFŚS ustalonym w Karcie Nauczyciela." - czytamy w opinii.
Według Związku Nauczycielstwa Polskiego analogiczną zasadę powinno stosować się do emerytowanych pracowników placówek oświatowych, które gminy przekazały do prowadzenia innym podmiotom. Pełna treść pisma>>

Polecamy: Resort pracy zajmie się dodatkiem dla wychowawców