Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego, rodzice podają numery PESEL.
Czy jest to zgodne z prawem?

 
Odpowiedź
PESEL zalicza się do danych osobowych. Zasady i sposób ich przetwarzania określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dalej u.o.d.o. Zgodnie z art. 23 ust. 1 u.o.d.o., przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie PESEL w celu dostępu do dziennika elektronicznego z pewnością nie mieści się w którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 u.o.d.o. Dlatego należy stwierdzić, że w celu dostępu do dziennika elektronicznego może być używany PESEL wyłącznie za zgodą osoby, której jest ten numer przypisany.

Akademia Prawa Oświatowego. Ochrona danych osobowych w oświacie - SZKOLENIE>>

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł