W rządowym projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela zaproponowano duże zmiany w zasadach prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
Poza uregulowaniem tej kwestii w ustawie, MEN chce zmienić organy właściwe do rozstrzygania tego rodzaju spraw. Pierwszą instancją miałyby być komisje działające przy organie prowadzącym szkołę - w ich skład wchodziliby nauczyciele szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Odwołania od ich orzeczeń miałyby rozstrzygać komisje działające przy wojewodzie (obecnie rozstrzygają one sprawy w pierwszej instancji, a odwołaniami zajmują się komisje działające przy ministrze).
Propozycję negatywnie zaopiniował zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. ZNP podkreśla, że ocena postępowania nauczycieli nie należy do kompetencji organu prowadzącego, który powinien zajmować się sprawami administracyjnymi i finansowymi.
Uprawnień w tym zakresie nie chcą także samorządy. Samorządowcy argumentują, że nigdy nie zgłaszali problemów z dyscypliną nauczycieli i tego rodzaju sprawy nie powinny należeć do ich właściwości.
Więcej o zmianach w Karcie Nauczyciela>>