- Podniesienie jakości pracy szkoły będzie osiągnięte poprzez takie zmiany przepisów, które wzmocnią motywacyjny charakter wynagrodzeń nauczycieli, zwiększą rolę doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, poprawią organizację pracy szkoły oraz umożliwią szersze niż dotychczas włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły. - mówiła w czwartek minister edukacji, przekazując do konsultacji społecznych założenia do projektu zmian w Karcie Nauczyciela.

Zmienią się zasady rozliczania puli na średnie wynagrodzenia
Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli łącznie, a nie - jak dotychczas - w ramach danego stopnia awansu zawodowego.

Regulacje dotyczące dodatków uzupełniających bardziej elastyczne
Zmienić mają się także zasady wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Jednostki samorządu terytorialnego nie będą musiały wyliczać go odrębnie dla pedagogów na różnych stopniach awansu zawodowego. Za podstawę przyjmowana będzie średnia wynagrodzeń wszystkich nauczycieli ze szkół podległych jednostce samorządu terytorialnego i dopiero, gdy pensje okażą się niższe niż ustawowe progi, nauczyciele otrzymają dodatek uzupełniający.

Urlop dla poratowania zdrowia dopiero po 20 latach pracy
Przepisy dotyczące rocznych urlopów dla poratowania zdrowia mają być bardziej restrykcyjne. Prawo do urlopu będzie miał nauczyciel, który przepracował 20 lat (obecnie jest to siedem), a łączny czas wypoczynku wyniesie maksymalnie rok, a nie - jak teraz - trzy lata. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu orzeknie lekarz medycyny pracy i to jedynie w sytuacji, gdy stwierdzi stan zagrożenia chorobą zawodową.

Nauczyciel będzie miał 47 dni urlopu
MEN chce również zmian w przepisach określających wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Mają być elastyczniejsze - po nowelizacji roczny wymiar urlopu wynieść ma 47 dni, a nauczyciel ma mieć możliwość wykorzystania go w wybranym przez siebie okresie (w którym nie zaburzy to pracy szkoły). Aby otrzymać urlop w czasie ferii, pedagodzy będą wypełniać kartę urlopową. Za podstawę wyliczenia resort przyjął okres ferii i wakacji w 2012 r. Według założeń MEN nauczyciele będą mogli korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w okresie ferii zimowych i letnich, lecz we wszystkie dni, w które nie odbywają się w szkole zajęcia lekcyjne, a więc także w czasie 7 - 9 dni roboczych w okresie przerw świątecznych oraz 6 - 10 dni roboczych, które dyrektor szkoły ustali jako dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

@page_break@

Nauczyciel będzie ewidencjonował swoją pracę
Resort zaproponował również wprowadzenie obowiązku rejestrowania zadań, jakie nauczyciel wykonuje poza prowadzeniem lekcji. Chodzi tu o takie czynności jak: udział w radach pedagogicznych, spotkania z rodzicami oraz doskonalenie zawodowe. MEN chce, by zajęcia i czynności będą rejestrowane w okresach miesięcznych, w miarę ich realizacji i w formie określonej przez organ prowadzący szkołę.
"Przewidywana zmiana nie nakłada na nauczycieli dodatkowych zadań, lecz wprowadza jedynie obowiązek rejestrowania określonych zajęć i czynności realizowanych na rzecz uczniów i szkoły oraz kształtujących jakość pracy w szkole, które nauczyciele są już obowiązani wykonywać w ramach czasu pracy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. O przydziale tych zajęć i czynności oraz o ich wymiarze w dalszym ciągu będzie decydował dyrektor szkoły. Obowiązek rejestrowania nie będzie obejmował w sposób ogólny wszystkich zadań realizowanych przez nauczycieli w ramach czasu pracy, lecz najważniejsze zajęcia i czynności nauczycieli wskazane enumeratywnie w ustawie." - zapewnia MEN.

Mniej dodatków dla nowych nauczycieli
MEN proponuje również stopniowe odejście od przyznawania dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego czy zasiłek na zagospodarowanie. Ministerstwo zapowiada jednak, że nauczyciele, którzy już korzystają z tych praw, będą mogli korzystać z nich nadal. Zmiany obejmą także dodatek wiejski, który ma mieć stałą wysokość i wynosić 10 proc. kwoty bazowej z 2013 r.

Postępowanie dyscyplinarne uregulowane w ustawie
MEN chce również, by zasady postępowania dyscyplinarnego określała ustawa, obecnie reguluje je rozporządzenie, którego obowiązywanie wywołuje pewne wątpliwości. Minister edukacji zapowiedziała także zwiększenie roli rad rodziców oraz przejęcie przez ministra edukacji narodowej obowiązku sfinansowania jednorazowej gratyfikacji dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowy profesora oświaty.

Rada rodziców wypowie się w kwestii awansu zawodowego nauczyciela
Projekt zakłada także udział przedstawicieli rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli i procedurze oceny pracy nauczycieli. Przedstawiciel rady rodziców będzie pełnił funkcję obserwatora w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nadających stopień awansu zawodowego nauczyciela, a uzyskanie opinii rady rodziców będzie obligatoryjne przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.

Treść założeń do projektu dostępna tutaj>>