Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
Czy termin 14 dni jest terminem materialnym czy formalnym?
Czy w tym przypadku znajduje zastosowanie przepis art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., zgodnie z którym jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni?
Czy zatem wniosek o rozpoczęcie stażu złożony w dniu 15 września 2014 r. jest złożony w terminie?

 
Termin złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu jest terminem prawa materialnego, a więc nie podlega przywróceniu. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie oznacza, iż nauczyciel rezygnuje w danym roku szkolnym z przysługującego mu uprawnienia do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Postępowanie w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym, wszczynanym na wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego na kolejny stopień awansu, a kończącym się wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie nadania (lub odmowy nadania) stopnia awansu zawodowego.

Awans zawodowy nauczycieli: zadania dyrektora szkoły>>

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (w tym przepis art. 57 § 4 k.p.a.) mają, więc zastosowanie do terminów występujących w postępowaniu wszczętym na wniosek nauczyciela o nadanie stopnia awansu zawodowego (np. terminu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, o którym mowa w art. 9d ust. 7 KN ).
Natomiast złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu rozpoczyna etap szkolny procedury awansu zawodowego, który nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, tylko ustaleniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, dlatego trudno uznać, że również na tym etapie ubiegania się o awans można zastosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 9d ust. 1 K N, nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji>>

Zgodnie, natomiast z art. 9d ust. 7 KN nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Postępowanie w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym, wszczynanym na wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego na kolejny stopień awansu, a kończącym się wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie nadania (lub odmowy nadania) stopnia awansu zawodowego.

Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach>>

Przepisy rozdziału 3a KN regulujące tryb nadawania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, a w szczególności art. 9b ust. 4 i 6 KN stanowią, iż nadanie (lub odmowa nadania) stopnia awansu zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej. Taką decyzja jest akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Postępowanie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o nadaniu lub odmowie nadania nauczycielowi stopnia awansu, dlatego w postępowaniu tym obowiązują procedury określone w k.p.a.

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu - wzory dokumentów>>

Niemniej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu możliwe nawet po długim urlopie>>