Autorem opracowania jest Roman Lorens, z którym już 27 września 2012 r. spotkają się uczestnicy Edu Trendy 2012międzynarodowego wydarzenia poświęconego innowacjom w oświacie, zorganizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i firmę redNet Media.

Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli regulują art. 9b-9g Karty Nauczyciela oraz § 3, 4 i 11  rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Art. 9b ust. 2 Karty Nauczyciela – Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne (…) przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu (…).

Art. 9b ust. 4 Karty Nauczyciela – Nauczycielom spełniającym warunki (…) w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:
1)  nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły; (…).

Art. 9b ust. 6 Karty Nauczyciela – W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków (…) dyrektor szkoły lub właściwy organ (…) odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

Art. 9c ust. 2 Karty Nauczyciela – Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu (który uzyskał awans jako nauczyciel akademicki i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego) skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

Art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela – W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania (…) Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

Art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela – Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna (…).

Art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela – Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania (…) z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Art. 9c ust. 11 Karty Nauczyciela – W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela – Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

Art. 9d ust. 8 Karty Nauczyciela – Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

Art. 9f ust. 1 Karty Nauczyciela – Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, (…) wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.@page_break@

Art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela – Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący (…).

Art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela – Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:(…)
3) dyrektor szkoły; (…).

Art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela – Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami (…), może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (…).

Art. 9g ust. 9 Karty Nauczyciela – Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.

§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki (…).

§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji (…).

§ 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy (…) na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Jest to fragment opracowania Romana Lorensa " Zadania dyrektora szkoły ", opublikowanego w sierpniowym numerze czasopisma "Dyrektor Szkoły".

Polecamy komentarze poświęcone poszczególnym stopniom awansu zawodowego:
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

EDU Trendy 2012 to najważniejsze spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty.Jego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media. Impreza odbędzie się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Pełne informacje oraz formularz zapisów dostępne tutaj>>