Czy dyrektor szkoły publicznej, przyznając nagrodę dyrektora szkoły dla nauczyciela, musi przestrzegać regulaminu ustalonego przez organ prowadzący (miasto)?
Co zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciel spełnił 10 podpunktów regulaminu na 13 i nie otrzymał nagrody, a ten, który spełnił mniej, otrzymał nagrodę?
Czy dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela musi wyjaśnić, jakimi kryteriami się kierował, przyznając nagrodę?
Czy w ramach udostępnienia informacji publicznej można wnioskować o przedstawienie kryteriów, które zdecydowały o jej przydzieleniu i kwoty jaką otrzymał?
Czy organ prowadzący powinien sprawdzić procedurę przyznania nagród?
Gdzie nauczyciel może się odwołać od decyzji dyrektora?

 

Nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na charakter uznaniowy. Nauczyciel może wystąpić do dyrektora szkoły o udostępnienie informacji publicznej. Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się nauczyciela od nieprzyznania nagrody. Procedura przyznawania nagrody powinna zostać określona w uchwale.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel może otrzymać nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wypłacaną ze specjalnego funduszu na nagrody. Tryb i kryteria przyznawania nagród określają organy prowadzące w trybie uchwały rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa. Procedura przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze powinna zatem zostać określona w ww. uchwale organu prowadzącego. Należy podkreślić, iż wskazana nagroda nie ma charakteru powszechnego i obligatoryjnego. Nauczyciel może ją otrzymać, ale nie musi – nawet po spełnieniu kryteriów określonych w uchwale. Decyzję w tym względzie (w przypadku nagrody dyrektora szkoły) podejmuje dyrektor szkoły. Z uwagi na uznaniowy charakter nagrody przepisy nie przewidują możliwości odwołania się od decyzji dyrektora szkoły w tym względzie. Nauczycielowi przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji podlega jednak ograniczaniu ze względu na prywatność osoby fizycznej - art. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nauczyciel może zatem wystąpić do dyrektora szkoły o udostępnienie informacji publicznej, ale powinien liczyć się z faktem, iż część informacji może nie zostać udostępniona z uwagi na prywatność osoby fizycznej.

Dyrektor musi uważać, wypłacając przedawnioną nagrodę jubileuszową>>