Czy art. 42 ust. 2 pkt 2 a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, odnosi się do nauczyciela, który realizuje godziny w świetlicy szpitalnej?
Czy godzina zajęć logopedycznych "karcianych" powinna trwać 60 minut czy 45 minut?

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku nauczyciela - wychowawcy w zespole pozalekcyjnym lub grupie wychowawczej w szkole specjalnej zorganizowanej w zakładzie opieki zdrowotnej nie podlega obowiązkowi realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN. Godzina zajęć nauczyciela – logopedy trwa 60 minut, ponieważ nie realizuje on godzin lekcyjnych.

Uzasadnienie

Na stronie www.men.gov.pl zostało opublikowane stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r., w którym stwierdzono między innymi, iż obowiązkowi realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN, nie podlegają nauczyciele - wychowawcy pracujący w zespołach pozalekcyjnych i w grupach wychowawczych w zakładach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 51, poz. 446) - dalej r.k.z.o.z., zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizuje się w ramach zespołu pozalekcyjnego lub grupy wychowawczej (§ 2 ust. 1 r.k.z.o.z.). Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzą nauczyciele - wychowawcy zespołu pozalekcyjnego lub grupy wychowawczej przy łóżku chorego lub świetlicy (pomieszczeniu). Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 r.k.z.o.z. zespół pozalekcyjny lub grupa wychowawcza stanowi integralną część szkoły (przedszkola), w której zostały zorganizowane.
Pod pojęciem godziny lekcyjnej, która zgodnie z ramowymi statutami publicznych szkół trwa 45 minut, rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut. W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2009 r. na interpelację poselską nr SPS-024-3141/09, stwierdzono iż w przepisach prawa poza zajęciami edukacyjnymi, nie określono odrębnie czasu trwania innych zajęć prowadzonych w szkołach bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz. W związku z tym przez godzinę takich zajęć należy rozumieć godzinę zegarową.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>