Artykuł pochodzi z serwisu Prawo oświatowe/ABC>>

Czy nauczycielom zlikwidowanej szkoły należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający?
Nauczyciele znaleźli się w grupie nauczycieli, którym naliczono jednorazowy dodatek wyrównawczy.

Zgodnie z § 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 255, poz. 1712) w wynagrodzeniu nauczycieli za urlop wypoczynkowy uwzględniane będą:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
- dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
- odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy,
- wynagrodzenie za pracę w święto,
- dodatek za uciążliwość pracy,
- jednorazowy dodatek uzupełniający.
Dodatek ma charakter jednorazowego świadczenia wypłacanego raz w roku, w terminie do 31 stycznia roku następującego po tym - dla którego wyliczono wyrównanie nie można więc wypłacić go przed dniem 31 sierpnia.
Zgodnie z art. 12  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) należności i zobowiązania likwidowanej gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.
Przepisy prawa nie definiują, co w takiej sytuacji dzieje się z nieopłaconymi składkami od wypłaconych wynagrodzeń, wydaje się jednak możliwe, aby wypłaty dokonała gmina, która przecież opłaca składki swoich pracowników, a nauczyciele likwidowanej placówki w tym przypadku powinni być potraktowani jako pracownicy gminy - dla celów rozliczeń.
Wobec powyższego należy uznać, że nauczycielom należy wypłacić dodatek wyrównawczy.

Więcej w serwisie Prawo oświatowe/ABC>>