Nauczyciel (zatrudniony na podstawie mianowania) rozpocznie urlop dla poratowania zdrowia 1 maja. Od 1 września dyrektor szkoły planuje ograniczenie zatrudnienia tego nauczyciela do wymiaru nie mniejszego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.
1. Czy dyrektor szkoły może ograniczyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi w czasie, kiedy ten przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia?
2. W jakiej wysokości nauczyciel powinien otrzymywać wynagrodzenie od 1 września (z tym dniem, gdyby świadczył pracę, otrzymywałby wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia) - czy w wysokości określonej w art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN (w dniu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel był zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć)?

 
Odpowiedź
Jeśli nauczyciel otrzymał przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia pismo w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy od września oraz wyraził na obniżenie zgodę, to od 1 września obniża się mu wymiar zatrudnienia. W przeciwnym wypadku obniżenie etatu jest możliwe dopiero od następnego roku szkolnego czyli 2013/2014 (bądź za porozumieniem stron po powrocie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia).
 
Uzasadnienie
Warunkiem udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest spełnienie łącznie następujących przesłanek ( art. 73 KN ):
a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony;
b) staż pracy w szkole wynoszący co najmniej 7 lat;
c) od poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął co najmniej rok;
d) nauczyciel nie wykorzystał jeszcze łącznie trzech lat urlopu zdrowotnego;
e) nauczyciel nie nabył prawa do emerytury;
f) nauczyciel otrzymał orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.
Zatem jednym z warunków udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z faktem, iż przepisy Karty Nauczyciela nie regulują sytuacji uprawnienia nauczyciela do urlopu dla poratowania w przypadku ograniczenia etatu na podstawie art. 22 ust. 2 KN należy przyjąć, iż decydujące znaczenie przy badaniu czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego jest moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu. Jeśli na ten dzień spełnia warunki do urlopu dla poratowania zdrowia, w tym dotyczące wymiaru zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, to dyrektor szkoły powinien uwzględnić taki wniosek i udzielić mu urlopu z dniem wskazanym we wniosku. W sytuacji, gdy nauczyciel otrzymał przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia pismo w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy od września oraz wyraził na obniżenie zgodę to od 1 września nauczycielowi obniża się wymiar zatrudnienia - niezależnie od faktu, iż przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W okresie urlopu zdrowotnego nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości takiej, jaką otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Jeśli jednak nie doszło do wręczenia pisma i obniżenia etatu od 1 września to następną taką czynność (złożenie pisma dotyczącego obniżenia pensum) można wykonać dopiero w nowym roku szkolnym - bądź za porozumieniem stron po powrocie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

Polecamy: Urlop dla poratowania zdrowia nie uchroni przed likwidacją placówki