Czy nauczycielowi należy się średnia wakacyjna za odbyte dni szkolenia?

Nauczycielom zatrudnionym w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich i zimowych w wymiarze ich trwania, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe (art. 67 KN). W okresie urlopu wypoczynkowego dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności (art. 64 ust. 2 KN):
- przeprowadzania egzaminów;
- prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
- opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. Nie oznacza to jednak, iż w tym okresie urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu. Urlop trwa nadal, a nauczyciel uprawniony jest do wynagrodzenia urlopowego.