Od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola lub szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć zdalnych w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów - przewiduje projekt rozporządzenia MEiN opublikowany w poniedziałek w RCL.

MEN ogłosiło zasady zdalnego nauczania podczas epidemii>>

Czytaj też: Nauczanie hybrydowe - zadania dyrektora i nauczycieli, czas pracy, wynagradzanie >>>

Indywidualne konsultacje dla ucznia

Opierając się na sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach obowiązujących w okresie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 dotyczących współpracy szkoły z rodzicami, w projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzić regulację zobowiązującą dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki do zapewnienia w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość każdemu uczniowi i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Konsultacje te, w miarę możliwości, będą odbywały się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - Sierpień 2022 >>>

W uzasadnionych przypadkach, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, będzie mógł również czasowo zmodyfikować:

  1. tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
  2. tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

Dyrektor będzie obowiązany niezwłocznie poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W projekcie rozporządzenia przewiduje się także szczególne rozwiązania w przypadku uczniów, którzy w okresie zawieszenia zajęć z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. W odniesieniu do tej grupy uczniów dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, będzie obowiązany zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły:

  1. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
  2.  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległości. ile będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły i na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym będzie mógł dla ww. uczniów zorganizować zajęcia w innym miejscu, które wskaże mu organ prowadzący, tj. w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce np. w młodzieżowym domu kultury, bibliotece pedagogicznej lub bursie.