Wniosek elektroniczny będzie wymagał podania poniższych informacji:

 1. dane wnioskodawcy (nazwę, formę prawną, adres siedziby, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub innej ewidencji, jeżeli wnioskodawca został wpisany do rejestru lub ewidencji, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do innego rejestru lub innej ewidencji);
 2. dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
 3. dane osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj umocowania i jego zakres);
 4. nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
 5. nazwę projektu objętego wnioskiem;
 6. wskazanie modułu tematycznego (1. Odkrywcy świata, 2. Kultura dla przedszkola, 3. Bezpieczne przedszkolaki, 4. Świat w przedszkolu)
 7. planowany termin realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem dnia jego rozpoczęcia i zakończenia;
 8. syntetyczny opis projektu objętego wnioskiem;
 9. plan i harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, opisu i planowanego terminu realizacji działania oraz ewentualną informacją obejmującą określenie działania i podmiotu, któremu wnioskodawca powierza realizację danego działania;
 10. szczegółowy opis działań planowanych do realizacji w ramach projektu objętego wnioskiem;
 11. merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu objętego wnioskiem;
 12. obszar lub zasięg realizacji projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem miejsca realizacji i grupy odbiorców tego projektu;
 13. opis zakładanych rezultatów realizacji projektu objętego wnioskiem;
 14. konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu objętego wnioskiem, ze wskazaniem nazwy, planowanego poziomu osiągnięcia oraz sposobu monitorowania rezultatów;
 15. charakterystykę wnioskodawcy zawierającą informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, w szczególności w zakresie dotyczącym projektu objętego wnioskiem, oraz informację o zasobach kadrowych i rzeczowych wnioskodawcy, które będą wykorzystane do realizacji projektu objętego wnioskiem;
 16. informację, że projekt objęty wnioskiem wpisuje się w zakres działalności statutowej wnioskodawcy, zawierającą w szczególności wskazanie treści przepisów zawartych w umowie, statucie lub innym dokumencie potwierdzających tę informację;
 17. szczegółowy kosztorys projektu objętego wnioskiem ze wskazaniem kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich oraz wnioskowaną kwotą finansowania projektu objętego wnioskiem;
 18. inne informacje mające znaczenie dla realizacji projektu objętego wnioskiem.

 

Czytaj też w LEX: Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2023/2024 - przedszkole >

 

Ponadto do wniosku wymagane będzie dołączenie w formacie pdf jako oddzielnych dokumentów:

 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy albo odwzorowanie cyfrowe poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy, tego statutu lub innego dokumentu w postaci papierowej;
 2. zgodę dyrektora placówki wychowania przedszkolnego, a w przypadku placówki wychowania przedszkolnego będącej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, na udział placówki wychowania przedszkolnego w realizacji projektu objętego wnioskiem.

Sprawdź też w LEX: 

Czy przedszkolu niepublicznemu, które w okresie wakacyjnym jest zamknięte przysługuje za ten okres dotacja? >

Czy istnieje możliwość przekształcenia przedszkola niepublicznego w publiczne? >

Czy pracownik zatrudniony w dwóch przedszkolach u każdego pracodawcy może się ubiegać o przyznanie świadczenia socjalnego? >