- Znowelizowane rozporządzenia skutkują krzywdząco tak merytorycznie dla uczniów i słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej (gdzie zmniejszono wymiar godzin nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego z 3 godzin do jednej godziny tygodniowo), jak i kadrowo dla nauczycieli uczących języka niemieckiego, którzy mają ograniczane etaty lub tracą pracę. Związek wyraża swój niepokój dotyczący realizacji zmian w finansowaniu i realizacji prawa mniejszości niemieckiej , a w szczególności dzieci i młodzieży do nauczania własnego języka i nauki w tym języku - wskazuje ZNP w apelu do premiera o wycofanie się ze zmniejszonej liczby godzin języka niemieckiego.

Czytaj: Skarga do Komisji Europejskiej za zmniejszenie liczby zajęć z języka niemieckiego>>

 

Naruszenie praw uczniów

Pomysł skrytykował rzecznik praw obywatelskich, który w wystąpieniu skierowanym do resortu edukacji wskazał, że tak znaczące ograniczenie praw mniejszości może budzić obawy w kwestii zgodności z przepisami Konstytucji. Rzecznik zwraca uwagę na możliwe konsekwencje wejścia w życie tych przepisów. Dodaje, że przeniesienie środków celem utworzenia nowej pozycji pn. „Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech” budzi wątpliwości z perspektywy słuszności. Może bowiem wskazywać na niedopuszczalne pogorszenie sytuacji konkretnej grupy mniejszościowej.

 

W ustawie budżetowej na 2022 r. zmniejszono o 39,8 mln zł wydatki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.  Pieniądze te przeznaczono na rzecz zwiększenia rezerwy celowej, w nowo utworzonej pozycji „Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech”. W lutym minister edukacji zmienił rozporządzenie dotyczące wymiaru zajęć z języka mniejszości - od 1 września 2022 r. mniejszość niemiecka będzie miała prawo tylko do jednej godziny zajęć, podczas gdy pozostałe do trzech.

- Związek odbył spotkania z nauczycielami i przedstawicielami śląskiej i opolskiej mniejszości niemieckiej, jak i parlamentarzystami zainteresowanymi  prawami nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości w polskich szkołach. Uczestnicy spotkań  jednoznacznie i z wielkim niepokojem stwierdzili, iż zmiany zaproponowane przez Ministra Edukacji i Nauki naruszają przede wszystkim prawa uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych odnośnie wolności zachowania i rozwoju własnego języka, a także obowiązki szkoły publicznej odnośnie umożliwienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury - tłumaczy ZNP.