Zmiany wprowadziła, obowiązująca od 1 stycznia 2014 r., ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1639)
Dane identyfikacyjne uczniów i nauczycieli gromadzone w nowym SIO podlegają weryfikacji pod względem zgodności z danymi tych uczniów i nauczycieli, zgromadzonymi w bazie PESEL. Weryfikacja ww. danych następuje w trybie określonym art. 26b (dane uczniów gromadzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne), art. 44 (dane uczniów) i art. 47 ustawy o systemie informacji oświatowej (dane nauczycieli). Otóż szkoła lub placówka oświatowa może przekazać do bazy danych nowego SIO dane dziedzinowe ucznia i nauczyciela, a poradnia psychologiczno-pedagogiczna może gromadzić dane ucznia w lokalnej bazie danych nowego SIO, dopiero po uprzedniej pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia przekazanych do bazy danych nowego SIO z danymi zgromadzonymi w zbiorze PESEL. Dane identyfikacyjne przekazane do bazy danych nowego SIO w celu ich weryfikacji są czasowo przechowywane w bazie danych nowego SIO, a po zakończeniu weryfikacji – zostają z niej usunięte. Jak podano w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. „w przypadku trudności w usuwaniu błędów w procesie weryfikacji (m.in. przedłużanie się wyjaśniania stanu faktycznego w celu aktualizacji danych w rejestrze PESEL) może dojść do sytuacji, w której brak jest możliwości zgromadzenia w SIO kompletu danych dziedzinowych niezbędnych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na kolejny rok budżetowy. Ponadto czasowe przechowywanie danych identyfikacyjnych przekazanych do bazy danych SIO w celu weryfikacji z danymi zgromadzonymi w zbiorze PESEL oraz obowiązek ich usunięcia po weryfikacji (pozytywnej albo negatywnej) – uniemożliwiają monitorowanie stanu procesu weryfikacji danych identyfikacyjnych.".
Z uwagi na nieefektywność weryfikacji danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli przyjęto art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. – przepisy przejściowe w zakresie weryfikacji ww. danych.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dane identyfikacyjne ucznia przekazane w celu ich weryfikacji, zgodnie z art. 44 u.s.i.o ., nie są usuwane z bazy danych nowego SIO, ale gromadzone w zbiorze danych o uczniach. Po pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych dane dziedzinowe tego ucznia.

Komentarz opublikowano w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

@page_break@Natomiast, o czym stanowi art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r., nawet w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia szkoła lub placówka oświatowa ( art. 26b ust. 4 i art. 44 ust. 4 u.s.i.o. ), wraz z rozpoczęciem wyjaśniania stanu faktycznego, odpowiednio:
1) gromadzi w lokalnej bazie danych nowego SIO, w zbiorach danych o uczniach, dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe tego ucznia;
2) przekazuje do bazy danych nowego SIO, do zbioru danych o uczniach, dane dziedzinowe tego ucznia.
Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa ponownie przekazuje do bazy danych nowego SIO dane identyfikacyjne ucznia. Dane te podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia negatywnej weryfikacji szkoła lub placówka oświatowa nie przekaże ponownie do bazy danych nowego SIO poprawionych danych identyfikacyjnych, administrator bazy danych usuwa z bazy danych dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe tego ucznia, zawiadamiając o tym administratora lokalnej bazy danych, który obowiązany jest usunąć ww. dane z lokalnej bazy danych ( art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.).
W przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia wskazane dane usuwa się z bazy danych nowego SIO i z lokalnej bazy danych ( art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.).
Przechowywanie ww. danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia odbywa się zgodnie z art. 93 i art. 94 u.s.i.o.
Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. wskazane powyżej zasady postępowania stosuje się odpowiednio do weryfikacji danych identyfikacyjnych i dziedzinowych nauczyciela przekazanych do bazy danych nowego SIO.
Jeżeli do dnia 31 grudnia 2016 r. zweryfikowane negatywnie dane identyfikacyjne ucznia lub nauczyciela nie zostaną pozytywnie zweryfikowane, z dniem 1 stycznia 2017 r. zbiór danych tego ucznia lub nauczyciela w bazach danych nowego SIO staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany (art. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.). Do nieaktywnego zbioru danych o uczniu i nauczycielu zastosowanie będą miały przepisy art. 93 i art. 94 u.s.i.o ., a więc z dniem 1 stycznia 2022 r. dane te zostaną zanonimizowane.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>