W ustawie Karta Nauczyciela określono, że czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekraczać jednorazowo roku.
Jaki jest minimalny termin trwania urlopu - miesiąc, czy trzy miesiące?
W treści art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) określony jest najdłuższy okres jednorazowego urlopu dla poratowania zdrowia udzielanego nauczycielowi na jego wniosek.

W przepisie art. 73 ust. 1 stwierdza się również, że dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia. Oznacza to, że okres przebywania na urlopie wskazuje lekarz przeprowadzający leczenie.

W ust. 10 tego artykułu czytamy: "o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela". Orzeczenie jest wydawane na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego, wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie lekarz uznał za niezbędne, a także dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. Są to zapewne wystarczające przesłanki do określenia przez lekarza okresu urlopu przyznawanego w celu przeprowadzenia leczenia.

Lekarz orzeka, że nauczyciel ze względu na stan zdrowia wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od ... do ... .

Wzór orzeczenia określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1991).

Nie ma zatem, poza stwierdzeniem lekarza, przepisu mówiącego wprost o minimalnym okresie urlopu dla poratowania zdrowia.