Zdaniem resortu finansów reforma Karty powinna iść dalej niż chce tego Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za niezrozumiałe MF uważa przede wszystkim zapisy określające wyższą niż dla innych pracowników kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczyciela kwota ta wynosi 2880 zł, a dla innych pracowników 1094 zł). Eksperci ministerstwa podkreślają również, że nauczyciele otrzymują dodatkowo świadczenie urlopowe w wysokości kwoty zwykłego odpisu. Według resortu nowelizacja Karty Nauczyciela powinna uregulować tę kwestię i zrównać prawa nauczycieli z prawami innych pracowników. Zgody na taką zmianę nie wyraziło jednak MEN. W odpowiedzi na krytykę MF resort edukacji odpowiada, że projekt założeń nie obejmuje kwestii ZFŚS i wprowadzenie takich zmian nie znajduje obecnie uzasadnienia.
MEN odmówiło również likwidacji dodatku wiejskiego, podkreślając, że pełni on szczególną rolę i stanowi ważny element wyrównywania szans nauczycieli pracujących na wsiach.

Ciekawostką jest zakwestionowanie przez resort finansów pomysłu uelastycznienia systemu wynagradzania nauczycieli polegającego na zniesieniu przepisu zakazującego gminom przeznaczać na poszczególne składniki wynagrodzenia nauczycieli - niezaliczające się do ich średnich pensji - środków, które nie są dochodami własnymi samorządów. MEN zakłada, że dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie dodatkowych zajęć z pieniędzy otrzymywanych z UE. MF dostrzega jednak, że skutkiem ubocznym likwidacji wspomnianego przepisu może być występowanie przez gminy z roszczeniami o zapewnienie z budżetu państwa środków finansowych na realizowane przez nie zadania oświatowe. Z tą argumentacją nie zgadza się MEN. Podkreśla, że nadal obowiązywał będzie przepis, zgodnie z którym państwo gwarantuje w dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki niezbędne wyłącznie na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Opinia dostępna tutaj>>

Pełny opis założeń do projektu: Bez rewolucji w Karcie Nauczyciela

Polecamy publikację prof. Antoniego Jeżowskiego "Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą", w której autor szeroko omówia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw.własnych.  Szczegóły na temat książki na stronie Profinfo.pl>>