Trzyletnie szkoły branżowe pierwszego stopnia mają funkcjonować od roku szkolnego 2017/2018. Wszystkie zawody, w których kształcić będą tego typu placówki, będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe.

Reforma edukacji: szkoła branżowa, ale dyrektor ten sam>>

Aby zdobyć wykształcenie średnie branżowe lub dyplom technika, będzie kontynuował naukę w dwuletniej szkole branżowej drugie stopnia - placówki te zaczną funkcjonować w 2020 r. Projekt zakłada, że w zawodach, w których kształcić będą tego typu szkoły, będą wyodrębnione maksymalnie dwie kwalifikacje.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty, których osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów