Sytuacja prawna dyrektora oraz dotychczasowych pracowników zasadniczej szkoły zawodowej uregulowana została w projektowanym zapisie art. 231 i 232 Przepisów wprowadzających. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej staną się nauczycielami zatrudnionymi w branżowej szkole I stopnia. Zasada ta będzie również odnosić się do pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkiem dyrektora dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej będzie poinformowanie na piśmie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w zasadniczej szkole zawodowej o powyższej zmianie. Dyrektor będzie zobowiązany do poinformowania pracowników w terminie do dnia 15 maja 2017 r.

MEN: nie będzie matury branżowej i obowiązkowej historii na egzaminie 8-klasisty>>

Z dniem przekształcenia dyrektor dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej stanie się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i będzie zajmował to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej. Powyższa zasada będzie miała zastosowanie również do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej.
Analogiczne rozwiązania zostały zaproponowane w odniesieniu do dyrektora dotychczasowego zespołu szkół. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa – staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia (powstałej w wyniku przekształcenia tego zespołu) i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.
Jednocześnie mocą proponowanego art. 267 ust. 2 Przepisów wprowadzających, wicedyrektorzy oraz nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze w zespole szkół staną się wicedyrektorami oraz nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w branżowej szkole I stopnia i będą zajmować te stanowiska do końca okresu, na jaki zostało im powierzone.

Reforma oświaty - szkoły branżowe zamiast zasadniczych szkół zawodowych>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów