Resort edukacji przekazał do konsultacji społeczny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Dostosuje przepisy do zmienionych regulacji ustawy o systemie oświaty.
Zmiany obejmą przepisy normujące powoływanie doradców metodycznych. Zostaną dostosowane do specyfiki szkolnictwa artystycznego. Ustalono nowy okres na jaki będą powierzane zadania doradcom metodycznym.

Obecnie organy prowadzące, w tym również minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz minister właściwy do spraw rolnictwa, powierzają zadania doradcy metodycznego na okres trzech lat, z możliwością przedłużenia powierzenia na kolejny okres nie krótszy niż rok.
Według projektu powierzenie zadań doradcy metodycznego będzie możliwe na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok. Roczny okres dotyczyć będzie przede wszystkim nauczycieli, którzy pierwszy raz sprawować będą funkcję doradcy.

Placówki doskonalenia nauczycieli wkrótce na nowych zasadach>>