Resort edukacji przekazał do konsultacji społeczny projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Dostosuje przepisy do zmienionych regulacji ustawy o systemie oświaty, która - po nowelizacji - wprowadza upoważnienie do określania przez ministrów: edukacji, kultury i rolnictwa stażu pracy wymaganego od osoby zajmującej stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, a ponadto m.in. sposobu i trybu przeprowadzania konkursu, składu i trybu pracy komisji konkursowej oraz sposobu wyłaniania kandydata.
Obecnie te kwestie reguluje rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które zostanie dostosowane do ww. przepisów ustawy.
Nowela ustawy zmieniła również zakres zadań placówek doskonalenia nauczycieli, co również uwzględnione zostanie w aktach wykonawczych. Po zmianach do zadań placówek należy także podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek. Wskazani ministrowie będą mogli także powierzyć prowadzonej przez siebie placówce doskonalenia nauczycieli wykonywanie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji, zapewniając środki na ich realizację.

Ruszył pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli>>