- Dla Ministerstwa Edukacji Narodowej ważne jest zdiagnozowanie problemu specyficznego zaburzenia językowego u dzieci i przygotowanie metod, dzięki którym możliwa będzie pomoc tym dzieciom - powiedziała Krystyna Szumilas minister edukacji narodowej na uroczystym otwarciu międzynarodowej konferencji naukowej „SLI - Specyficzne Zaburzenie Językowe - diagnoza, prognoza, interwencja" w Warszawie.
Specyficzne zaburzenie językowe polega na trudnościach w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy.  Dzieci z SLI uczą się języka powoli i z wyraźnym wysiłkiem. Mają ubogie słownictwo, problemy z gramatyką, nie rozumieją złożonych struktur składniowych i nie potrafią przetwarzać tekstów. W Polsce problem ten dotyka ok. 300 tys. dzieci. Większość stanowią chłopcy. Większość dzieci nie korzysta ze specjalistycznej pomocy. 
- W sposób oczywisty może to przełożyć się na trudności w szkole i w związku z tym ważne jest także odpowiednie przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi dotkniętymi SLI - powiedziała minister Szumilas na zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych konferencji, na której eksperci przedstawiają swoje pomysły dotyczące strategii pomocy dzieciom dotkniętym problemem.

 

Program, do którego opracowania IBE wykorzysta zdobyte na konferencji opinie, obejmie m.in. problematykę SLI oraz dysleksji. W ramach programu opracowane zostaną metody diagnostyczne dla dzieci z SLI do zastosowania w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także metody terapii dostosowane do specyfiki SLI w języku polskim. Więcej>>