Resort przypomina, że każdy przedszkolak powinien mieć zapewniony dostęp do wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice nie mogą płacić za te zajęcia więcej niż 1 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób będą one prowadzone. Zagwarantowanie tej oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami - czytamy w stanowisku MEN.
Resort podkreśla, że dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe w ramach realizacji statutowych zadań przedszkola. Aby zorganizować prowadzenie tych zajęć, dyrektor może:
- powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
- zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć,
- podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i opieki).
Jak podkreśla resort, aby pomóc gminom w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego rząd przeznaczył na realizację tego zadania, w tym także na organizację zajęć dodatkowych od września 2013 roku, dotację z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana gminom nie tylko w tym roku, ale również w latach następnych.
Z dokumentu MEN wynika, że jeszcze w tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, w tym:
- 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju stanowi to około 1/3 wysokości dotacji),
- 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkoli, między innymi poprzez uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych, a także tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (średnio w kraju stanowi to około 2/3 wysokości dotacji).
Dotacja w 2013 roku wynosi 414 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym (przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania przedszkolnego). Oznacza to, że na 25-osobowy oddział przedszkolny miesięcznie przekazywana będzie kwota w wysokości 2 587,5 zł.
Resotr zapowiada, że minister edukacji narodowej, za pośrednictwem kuratorów oświaty, będzie nadzorować realizację przepisów tzw. ustawy przedszkolnej.