"Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku" - przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. W piątek resort zwrócił uwagę, że sprawę bezpieczeństwa uczniów na wakacjach reguluje rozporządzenie MEN "w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania".
MEN podkreśla, że kontrola organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Dokumentację dotyczącą m.in. miejsca wypoczynku uczniów, kwalifikacji opiekunów i opieki medycznej analizuje kurator oświaty. W przypadku braku wymaganych do zgłoszenia dokumentów kurator żąda ich uzupełnienia. Kurator oświaty prowadzi także nadzór nad wypoczynkiem w trakcie jego trwania.
"Takie kontrole prowadzone są systematycznie przez cały okres wakacji przez wizytatorów kuratoriów oświaty. Stwierdzone przez nich nieprawidłowości mogą być podstawą do cofnięcia zezwolenia dla organizatorów, a kolonia lub obóz mogą zostać zamknięte" - ostrzega MEN.
MEN przypomina też, że organizatorzy wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży są zobowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Wychowawcami mogą być m.in. nauczyciele, studenci z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, instruktorzy harcerscy lub trenerzy i instruktorzy sportowi.
Liczba uczestników kolonii lub obozu pozostających pod opieką jednego wychowawcy - podkreśla MEN - nie może przekraczać 20 osób. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba osób pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.
Rodzice mogą sprawdzić czy wybrane formy wypoczynku ich dzieci są zorganizowane zgodnie z prawem w rejestrze dostępnym na stronie www.wypoczynek.gov.pl.
Resort edukacji przypomina również, że w grudniu 2012 r. minister edukacji Krystyna Szumilas wystąpiła do ministra sprawiedliwości z propozycją wprowadzenia zmiany prawa określającej, że opiekę nad uczniami w czasie wypoczynku mogą sprawować wyłącznie osoby niekarane.
Ponadto trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. "Zostaną przeanalizowane wszystkie zapisy obecnego rozporządzenia, ze szczególną uwagą na rozstrzygnięcia, które regulują wrażliwe kwestie, np. dotyczące wymagań stawianych wychowawcom i kierownikom wypoczynku oraz sposobu uzyskiwania kompetencji kadrowych przez te osoby" - zapewniło MEN.