Zgodnie z brzmieniem art. 225 ust. 1 i 2 Przepisów wprowadzających, w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszanie kształcenia w gimnazjum:
– przenosi się w stan nieczynny z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r., albo
– rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny, lub
– ogranicza się zatrudnienie w trybie określonym w art. 225 ust. 5 Przepisów wprowadzających.
Na dyrektorze gimnazjum ciąży obowiązek poinformowania w terminie do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. o powyższych zmianach. Nauczyciel w terminie 7 dni od dnia uzyskania powyższej informacji może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo w przypadku nauczyciela zatrudnionego na postawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum może nastąpić do ½ obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia.
Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela przed dniem ograniczenia zatrudnienia.
Jeżeli nauczyciel w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o przeniesieniu w stan nieczynny, nie złoży informacji o odmowie przejścia w stan nieczynny, wówczas dyrektor gimnazjum przenosi go w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.

Więcej o reformie w serwisie Lex Prawo oświatowe>>

W trakcie przebywania w stanie nieczynnym, nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem – stosunek ten rozwiązuje się z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
Projektowany przepis art. 121 ust. 9 Przepisów wprowadzających, przewiduje, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z opisanych powyżej powodów, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy – przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nauczyciele po reformie: najpierw stan nieczynny, potem rozwiązanie umowy>>