Potwierdzaja w odpowiednich rubrykach arkusza projektu poziom wykształcenia, staż pracy pedagogicznej oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela (ważne ze względu na planowanie budżetu na wynagrodzenia – art. 30 ust. 6 KN).
Na podstawie wieloletnich doświadczeń można sformułować następujące (choć niewiążące dla organu prowadzącego szkołę) założenia dla przygotowania arkusza organizacji roku szkolnego:
a) arkusz organizacji powinien być opracowany z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy optymalnym wykorzystaniu środków finansowych;
b) opracowanie arkusza organizacji (dla każdego typu kształcenia) powinno być poprzedzone analizą i oceną efektywności organizacji i funkcjonowania szkoły (placówki) w poprzednich latach, ze szczególnym uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły (oceny pracy szkoły);
c) w każdej szkole (placówce) należy dążyć do zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy;
d) szkoły i placówki wchodzące w skład zespołu opracowują osobny arkusz organizacji z zachowaniem zasady zatrudniania nauczycieli w tej szkole (placówce), w której część wymiaru czasu pracy jest największa (najlepiej powyżej połowy podstawowego wymiaru godzin), co stanowi podstawę zatrudnienia w danej szkole (placówce), z możliwością tzw. uzupełniania etatu w innej szkole (placówce) wchodzącej w skład zespołu.
Szczególne znaczenie ma harmonogram działań służących przygotowaniu i zatwierdzeniu arkusza.

Arkusz organizacyjny szkoły - jak dobrze go sporządzić>>

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł