Nowela ustawy - Prawo oświatowe umożliwiła prowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

MEN obiecuje podwyżki dla nauczycieli od września 2020 roku>>
 

Nowe wymagania wobec dyrektora

Uregulowano kwestie dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania konkursu oraz składu i trybu pracy komisji konkursowej, sposobu ogłaszania konkursu, sposobu wyłaniania kandydata, sposobu sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania konkursowego oraz trybu unieważnienia konkursu.

 

 


 

Określono wymagania wobec osoby zajmującej stanowisko dyrektora (co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, lub co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym) oraz dodatkowych wymagań dotyczących znajomości regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

Rozszerzono natomiast katalog możliwości potwierdzania znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o stanowisko dyrektora ww. placówek doskonalenia nauczycieli. Oprócz certyfikatu znajomości języka polskiego wydawanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dokumentem potwierdzającym wymaganą znajomość języka polskiego będzie także dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.