Kuratoria i dyrektorzy nie kontrolują programu nauczania religii, ale już obowiązki, jakie realizuje wychowawca takiej kontroli podlegają.

Ksiądz też zostanie wychowawcą>>

"W ww. zakresie nadzorowi podlega m.in. realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, a także ramowych planów nauczania, które określają wymiar godzin zajęć z wychowawcą" - tłumaczy redakcji portalu pracownik kuratorium. Dodaje, że zadania mogą być realizowane w toku ewaluacji lub kontroli.

Wizytatorzy mogą zatem przeglądać dokumentację dotyczącą przebiegu wychowania, mają też prawo wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia wychowawcze organizowane przez szkołę.

To inaczej niż w przypadku treści nauczanych na religii - w odniesieniu do Kościoła Rzymskokatolickiego szczegółowe regulacje dotyczące katechezy zawiera art. 12 Konkordatu gwarantujący, że przedszkola i szkoły zorganizują naukę religii w ramach planu zajęć.

Ratyfikując ten dokument, Polska zgodziła się również, aby to Kościół Katolicki decydował o nauczanych treściach. Jak stanowi art. 12 ust. 2 konkordatu, program oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej.

WDŻ jak kościelne nauki przedmałżeńskie?>>

Dyrektor Szkoły  Dyrektor Szkoły>>