Do 4 marca będziemy gotowi w każdym województwie do podjęcia decyzji o terminie akcji - zapowiedział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Resort edukacji nie zamierza zrealizować postulatu związkowców, którym jest podwyżka wynagrodzeń pedagogów o 1000 zł.

 

Zalewska: Takich podwyżek jeszcze nie było, jestem dumna>>

 

Pracownicy decydują, odpowiada dyrektor

Zasady organizacji strajków określa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Organizacja związkowa, która wejdzie w spór zbiorowy, przeprowadza referendum wśród pracowników i jeżeli zdecydują oni, że należy podjąć strajk, powiadamiają o tym dyrektora. - Reszta zależy od dyrektora, musi on zorganizować pracę uczniom i nauczycielom, którzy nie biorą udziału w proteście - mówi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - To, w jaki sposób to zorganizuje, zależy od dyrektora - dodaje.

A tu może pojawić się wiele problemów, m.in. ze znalezieniem i zorganizowaniem doraźnych zastępstw za nieobecnych pedagogów oraz opieką nad uczniami. Nie do końca wiadomo też, co zrobić w sytuacji, gdy w strajku lub akcji biorą udział wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, bo według resortu oświaty nie ma możliwości zamknięcia szkoły.

 

 

 

Szkoła bez nauczycieli

- Zawieszenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych z powodu absencji nauczycieli nie jest możliwe - podkreśla Justyna Sadlak z biura prasowego MEN - Prowadzenie zajęć opiekuńczych w świetlicy nie jest równoznaczne z zawieszeniem zajęć w szkole. W przypadku nieobecności nauczyciela wyznaczane jest za niego zastępstwo, tzn. zajęcia z danego przedmiotu prowadzi inny nauczyciel, może on także prowadzić inne zajęcia niż te wynikające z planu lekcji.

Justyna Sadlak tłumaczy, że odwołanie zajęć jest możliwe jedynie w nielicznych przypadkach, wymienionych w rozporządzeniu o BHP w szkole. Zamknąć szkołę można wtedy, gdy na dworze panują wyjątkowo niskie temperatury (poniżej -15 °C - przez dwa wieczory poprzedzające zawieszenie lekcji) albo doszło do jakichś zdarzeń, które stwarzałyby niebezpieczeństwo dla uczniów - robi się to za zgodą organu prowadzącego. Lekcje można też odwołać, gdy temperatura w pomieszczeniach szkolnych jest niższa niż 18 °C.

Przeczytaj w LEX Prawo Oświatowe:

Wypadek osoby pozostającej pod opieką szkoły >

Czy w związku ze zmianą przepisów od 2019 r. nauczyciele i pracownicy administracji szkoły nie podlegają szkoleniom okresowym bhp? >

Czy pracownikom niepedagogicznym dyrektor szkoły powinien oddać dodatkowe godziny za udział w szkoleniu z pierwszej pomocy? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Szkoły zamknięte przez belferską grypę

Gdy w grudniu 2018 r. zapanowała epidemia tzw. belferskiej grypy, MEN podkreślało, reagując na doniesienia o zamkniętych przedszkolach, że organy prowadzące muszą zapewnić opiekę uczniom i przedszkolakom, jeżeli placówki zamknięto z powodu nieobecności nauczycieli. Kuratoria zapowiedziały kontrole w niektórych szkołach.

Zwolnieniami pedagogów zajął się też ZUS,  który podjął 6,4 tys. kontroli.  Zakończonych jest już ponad 3 tys - efekt to około 60 korekt zwolnień, czyli skrócenie czasu ich trwania z uwagi na dobry stan zdrowia.  Wszczęto także 200 postępowań wyjaśniających z lekarzami. Minister Anna Zalewska zapytana o to, co z odwołanymi lekcjami, przypomniała, że realizacja podstawy programowej to obowiązek nauczyciela.

 

 

 

Nie ma nauczycieli- można zatrudnić

Jak wyjaśnia Justyna Sadlak, dyrektor szkoły powinien ocenić „zagrożenie”, czyli wyliczyć, ilu godzin brakuje do realizacji wymagań określonych w przepisach oraz ilu godzin dydaktycznych potrzeba na niezrealizowane tematy, porównać z liczbą godzin jakie nauczyciel realnie ma jeszcze do dyspozycji w danym roku szkolnym.

- W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu zagrożonego niezrealizowaniem dyrektor powinien przydzielać innym nauczycielom godziny doraźnych zastępstw stosownie do zapisu art. 35 ust. 2a KN lub zatrudnić innego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony zgodnie z przepisem art. 10 ust. 7 KN (nauczyciel skierowany na taką lekcję musi mieć kwalifikacje do nauczania przedmiotu zagrożonego) - podkreśla. Dodaje, że część godzin można przełożyć na przyszły rok szkolny. Dyrektor może też wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie dodatkowych godzin na realizację zagrożonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przeczytaj w LEX Prawo Oświatowe:

Wynagrodzenie nauczycieli oraz zajęcia i zadania realizowane przez nauczycieli w ramach obowiązującego czasu pracy >

Czy w ramach 18-godzinnego pensum nauczyciela można przydzielić mu wolne godziny, podczas których przebywa w szkole i w razie potrzeby zastępuje innych nauczycieli? >

Kiedy powinna otrzymać wypowiedzenie nauczycielka zatrudniona na zastępstwo, jeśli zastępowany nauczyciel postanowił wcześniej wrócić do pracy? >

Podstawa programowa raczej niezagrożona

Jak mówi nam Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, argument z niezrealizowaną podstawą programową bywa nadużywany w kontekście strajków i akcji protestacyjnych. Nauczyciele mają prawo protestować, a jeden lub dwa dni nie skutkują raczej niezrealizowaniem programu.

- Dyrektor monitoruje realizację podstawy programowej, ale to nauczyciel ją realizuje i aby to zrobić, tworzy własny program - mówi prof. Antoni Jeżowski - Na to, czy faktycznie podstawa zostanie zrealizowana, ma wpływ wiele czynników, jak choćby potencjał uczniów. Nie ma raczej możliwości wyciągnięcia konsekwencji od nauczyciela za niezrealizowanie programu. Tym bardziej, że ma on prawo strajkować. W dzień strajku lub protestów i tak nie ma mowy o normalnej pracy szkoły i realizacji podstawy programowej. Prawo oświatowe w zasadzie nie pozwala nawet na zorganizowanie wszystkim klasom wspólnych zajęć na sali gimnastycznej, bo podstawą organizacji pracy w szkole jest oddział szkolny - dodaje prof. Jeżowski.
 

Przedłużenia roku nie będzie

Straconych lekcji uczniowie nie odrobią po zakończeniu roku szkolnego. Jak podkreśla Justyna Sadlak, przepisy oświatowe nie przewidują formuły „przedłużania roku szkolnego”. - Data zakończenia zajęć dydaktycznych jest wprost określona w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), które stanowi, że zajęcia te w danym roku szkolnym kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Dzień ten jest także (ustalonym w odrębnych przepisach) terminem wydawania uczniom świadectw - tłumaczy.

Więcek przydatnych komentarzy i odpowiedzi na pytania w LEX Prawo Oświatowe:

Praca nauczycieli w okresie przerw świątecznych, ferii i dodatkowych dni wolnych od zajęć >

Czy dyrektor szkoły może ustalić dzień zakończenia roku szkolnego dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych? >

Jaka jest procedura odejścia od odpracowywania w sobotę dnia wolnego od zajęć dydaktycznych? >

Czy dyrektor przedszkola może zamknąć przedszkole w sytuacji kiedy otrzyma informację od dostawcy prądu o całodniowej przerwie w dostępie do prądu z powodu przeprowadzanych prac modernizacyjnych? >