Czy nauczyciele mogą kserować i przekazywać uczniom materiały dydaktyczne?

Regulacje dotyczące praw autorskich zawarte zostały w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich – dalej u.p.a. W przepisach u.p.a. jako zasadę przyjęto, iż twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. A zatem, co do zasady, korzystanie z utworu możliwe jest po uzyskaniu na to zezwolenia oraz wniesienia opłaty (art. 17 u.p.a.).
W przepisach umieszczonych w oddziale 3 rozdziału 3 u.p.a. ustawodawca określił jednak przypadki dozwolonego użytku, tj. przypadki, w których możliwe jest korzystanie z utworów bez konieczności uzyskiwania na to zgody autora (licencji) oraz bez konieczności dokonywania stosownych opłat.
Na podstawie przepisów art. 27, 28, 29 i 31 u.p.a., i w granicach określonych tymi przepisami, szkoły posiadają możliwość korzystania z utworów bez konieczności uzyskiwania na to zezwolenia, i bez konieczności dokonywania opłat z tego tytułu.

Z powodu zmiany prawa brakuje podręczników>>

W kontekście treści pytania, trzeba zwłaszcza wskazać na art. 27 u.p.a., zgodnie z którym szkoły (jako instytucje oświatowe) mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Inaczej mówiąc, jeśli utwór został rozpowszechniony (czyli za zezwoleniem twórcy utwór został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie), to możliwe jest kopiowanie fragmentów takiego utworu w celach dydaktycznych – bez konieczności uzyskiwania na to zgody twórcy i bez konieczności ponoszenia opłat z tego tytułu.
Podkreślić jednak trzeba, iż to dozwolone korzystanie z utworów, o którym mowa w przywołanym art. 27 u.p.a., może być realizowane przez szkoły tylko w celach dydaktycznych, czyli służących uczeniu.
Warto też dodać, iż korzystając z utworu należy – przy uwzględnieniu istniejących możliwości – wymienić imię i nazwisko twórcy utworu oraz źródło, z którego pochodzi utwór (art. 34 u.p.a.).

Wydawcy: kserowanie podręcznika dla całej klasy to piractwo>>

Prawo autorskie i prawa pokrewnePolecamy: Prawo autorskie i prawa pokrewne>>