Przed wydaniem prawomocnego wyroku przywracającego nauczyciela do pracy dyrektor może, ale nie musi, go zatrudniać. Nieprawomocność wyroku nie stanowi przeszkody w jego wykonaniu przez pracodawcę i przywróceniu nauczyciela do pracy (wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2000 r., I PKN 602/99, OSNAPiUS - wkł. 2000, Nr 21, poz. 5).
 
Przykład:
W toku postępowania sądowego z powództwa nauczyciela dyplomowanego domagającego się przywrócenia do pracy, który odwołał się od wypowiedzenia stosunku pracy dokonanego przez dyrektora z powodu zmian organizacyjnych w gimnazjum, strony zawarły umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela przedmiotu, którego uczył zwolniony nauczyciel. Zdaniem nauczyciela, z powodu możliwości przydzielenia jemu godzin w pełnym wymiarze zajęć, podpisana umowa powinna być traktowana jako przywrócenie go do pracy i zatrudnienie na podstawie mianowania.
 
Sam fakt, że nauczyciel po wydaniu przez sąd pracy nieprawomocnego, niepodlegającego wykonalności orzeczenia przywracającego go do pracy został przez dyrektora dopuszczony do pracy, nie upoważnia do wniosku, że doszło do reaktywowania poprzedniego stosunku pracy, a skutki poprzedniego rozwiązania z nim umowy o pracę zostały zniweczone (wyrok SN z dnia 24 lipca 2001 r., I PKN 555/00, OSNP 2003, Nr 12, poz. 292). Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, w tym zgodny zamiar stron (zamiar reaktywacji stosunku pracy, czy zawarcie nowego, jeśli nie stanowi wykonania prawomocnego wyroku).
Po uprawomocnieniu wyroku przywracającego nauczyciela do pracy, szkoła lub przedszkole mają obowiązek go zatrudniać na podstawie art. 22 § 1 k.p. oraz art. 48 § 1 k.p ., i to na warunkach rozwiązanego stosunku pracy, jeżeli nauczyciel zgłosi gotowość niezwłocznego podjęcia pracy w terminie.
Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oznacza, że dyrektor jest obowiązany zatrudnić nauczyciela na takim samym stanowisku, jakie zajmował on poprzednio, zapewnić mu możliwość wykonywania takiej samej pracy i za wynagrodzeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami, w tym regulaminem wynagradzania uchwalonym przez organ prowadzący (wyrok SN z dnia 24 października 1997 r., I PKN 326/97, OSNAPiUS 1998, Nr 15, poz. 454; wyrok SN z dnia 26 stycznia 1999 r., I PKN 557/98, OSNAPiUS 2000, Nr 6, poz. 219).
 
Przykład:
Nauczyciel historii został przywrócony do pracy w szkole podstawowej. Dyrektor przydzielił mu godziny wiedzy o społeczeństwie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Nauczyciel wystosował do dyrektora pismo, w którym nie zgodził się na zatrudnienie na innym stanowisku niż to, które zajmował przed zwolnieniem.
 
Stanowisko nauczyciela określane jest przede wszystkim wymiarem pensum wskazanym w art. 42 ust. 3 KN , nie zaś przedmiotami, których nauczyciel uczył. Nie dotyczy to jedynie religii. Zatem w ramach tego samego pensum można nauczycielowi przydzielić godziny innego przedmiotu lub przedmiotów, do których prowadzenia posiada kwalifikacje, nawet jeśli ich nie prowadził przed rozwiązaniem stosunku pracy. Dyrektor nie może odmówić zatrudnienia nauczyciela przywróconego do pracy z powołaniem się na brak kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku zajmowanym przez rozwiązaniem stosunku pracy.
W związku z tym, że nauczyciel po przywróceniu ma powrócić do tej samej, a nie takiej samej pracy jak wykonywana przed rozwiązaniem umowy o pracę, niewystarczającym jest zapewnienie jemu innego stanowiska niż poprzednio zajmowane (wyrok SN z dnia 29 lipca 1997 r., I PKN 217/97, OSNAPiUS 1998, Nr 11, poz. 324) – np. wychowawcy świetlicy zamiast stanowiska nauczyciela szkoły podstawowej.
W pojęciu „poprzednie warunki" mieści się także podstawa prawna zatrudnienia. Przykładowo w przypadku wadliwego rozwiązania stosunku pracy na podstawie mianowania niedopuszczalne jest przywrócenie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony (wyrok SN z dnia 12 lipca 2005 r., II PK 360/04, OSP 2006, Nr 9, poz. 100).
 
Przykład:
Po uprawomocnieniu wyroku przywracającego nauczyciela do pracy i po rozmowie telefonicznej z nauczycielem, który zgłosił gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy, dyrektor wystosował do niego pismo z informacją, że odmawia ponownego zatrudnienia z powodu zatrudnienia na jego stanowisku innego nauczyciela.
 
Zaniechanie dopuszczenia nauczyciela do pracy albo oświadczenie dyrektora o odmowie dopuszczenia, które - co do zasady - nie powoduje rozwiązania reaktywowanego stosunku pracy, narażają szkołę lub przedszkole na postępowanie egzekucyjne świadczenia niepieniężnego, co wiąże się z dalszymi kosztami, które placówka będzie musiała ponieść w związku z przymusowym wykonaniem prawomocnego wyroku.

Polecamy: Odpowiedź na pozew ważnym dokumentem w sądowym sporze ze zwolnionym nauczycielem