W pracach zorganizowanego przez tę organizację "Kwadratowego Stołu" brali udział najważniejsi interesariusze systemu oświaty (oprócz uczniów), a więc: nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne. Obecnie największym sukcesem Kwadratowego Stołu jest to, że mimo różnic interesów udało się spotkać i rozmawiać.

 

Krótszy staż na nauczyciela kontraktowego. Również dla tych, którzy już zaczęli>>

 

Konieczne zmiany w oświacie

- Przez wieloletnie zaniedbania rządzących oraz po tak zwanych „reformach” firmowanych przez minister Annę Zalewską polska oświata znalazła się w głębokim kryzysie i wymaga naprawy w praktycznie każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Zapewnienie młodym Polakom rzetelnego wykształcenia, nauczycielom właściwych warunków pracy, a samorządom odpowiednich środków na realizację zadań oświatowych to kwestie najważniejsze i nierozerwalnie związane. Związek Miast Polskich nie ucieka od rzetelnej debaty w tych trudnych sprawach. Debaty Kwadratowego stołu jasno pokazały, że mamy w kraju szereg środowisk, którym leży na sercu prawdziwa reforma polskiej szkoły – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Czytaj w LEX: Opieka zdrowotna nad uczniami - obowiązki dyrektora i organu prowadzącego >

Koalicja dla edukacji przedstawiła ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu postulaty, które - jej zdaniem - pozwoliłyby na złagodzenie negatywnych skutków ubocznych reformy systemu edukacji. Pierwszym z postulatów są zmiany w podstawie programowej, według koalicji należy powołać zespół ekspertów z udziałem psychologów i doświadczonych nauczycieli praktyków, który określi zakres wiedzy i umiejętności, na poziomie kompetencji kluczowych  z wybranych przedmiotów na danym etapie kształcenia. - Nauczyciel nie będzie zmuszony do realizacji obecnie obowiązującej podstawy programowej, lecz - kierując się wymaganiami dotyczącymi kompetencji kluczowych - będzie mógł uczyć według własnego szczegółowego programu nauczania, dostosowanego do potrzeb  i możliwości swoich uczniów - argumentuje koalicja.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2019 >

 

Reforma finansowania i wzmocnienie kompetencji

Koalicja apeluje, by w pracach nad budżetem 2020 rozpoczęto  proces zwiększania nakładów na system oświaty w Polsce tak, żeby osiągnąć w 2024 roku wskaźnik 6,0 proc. PKB.  Argumentuje, że taki poziom nakładów na oświatę osiągnęło już wiele krajów Unii Europejskiej, zapewniając dzięki nim wysoką, jakość edukacji i szanse rozwojowe dla dzieci i młodzieży.

Koalicja podkreśla również, że to samorządy mają najlepsze rozeznanie lokalnych potrzeb i kompetencje pozwalające na złagodzenie ubocznych skutków zmian w organizacji szkolnictwa, dlatego to one powinny decydować o tworzeniu sieci szkół na swoim terenie i o zasadach rejonizacji.

Zobacz w LEX: Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. >