Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty  w szkole lub placówce, może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, a powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.

 

Czytaj też: Dobry statut szkoły daje przewagę w sądzie>>

Skreślenie z listy uczniów uregulowane w statucie>>

 

Kompetencje wicedyrektora w statucie

Art. 37 ust. 2 ustawy o systemie oświaty  stanowił zaś, że umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulegała przedłużeniu na okres powierzenia. Z treści tego przepisu wynika, że stanowisko wicedyrektora szkoły jest stanowiskiem kierowniczym. W razie utworzenia stanowiska wicedyrektora, stanowisko to jest stałym elementem organizacji organów szkoły, a jego obsadzenie nie pozostaje w związku z odwołaniem dyrektora szkoły. Statut szkoły reguluje tylko zakres kompetencji wicedyrektora szkoły  – w kwestiach jego powołania i odwołania decyduje ustawa.

 

Odwołanie wicedyrektora szkoły należy więc do kompetencji dyrektora szkoły. Odwołany dyrektor nie ma kompetencji do odwołania wicedyrektora. Nie następuje to też z mocy prawa. Nie tylko w tym zakresie statut nie może wychodzić poza upoważnienia/delegacje ustawowe (II SA/Bk 547/17). Prawo, w przypadku odwołania dyrektora, pozostawiając na stanowisku wicedyrektora, gwarantuje ciągłość zarządzania podmiotem, choć w żaden sposób nie ogranicza swobody podejmowania decyzji przez nowego dyrektora.

 

 
I o jeszcze jednej kwestii trzeba wspomnieć. Szkoła Podstawowa jako instytucja oświatowo-wychowawcza (jednostka budżetowa Urzędu Miasta i Gminy – § 3 ust. 6 Statutu Szkoły Podstawowej), nie przestaje funkcjonować w okresie wakacyjnym lub w okresie ferii zimowych. Dyrektor szkoły czy jego sekretarka oczywiście w okresie ferii zimowych także mają prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, jednak w okresie tym w szkole powinna być wyznaczona osoba pełniąca dyrektorski dyżur (II SAB/Go 80/18). To raczej oczywiste, choć warte podkreślenia stanowisko Sądu.

 

Praca rady pedagogicznej a statut szkoły

Należy wskazać, że tryb podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną regulował art. 43 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty , w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. Przepis ten stanowił, że uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W myśl zaś art. 43 ust. 2 ustawy, rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Oznacza to, że liczba głosów "za" powinna być większa niż głosów oddanych "przeciw", a głosy wstrzymujące są pomijane. Niezbędne kworum wynosi zawsze połowę członków rady, wobec czego w obecności mniejszej liczby osób rada nie jest władna podejmować żadnych rozstrzygnięć, nawet w zakresie jej kompetencji opiniodawczych.

 

 


 

Zasady tej opisanej ustawie ani statucie szkoły (placówki), ani w regulaminie pracy rady pedagogicznej zmienić nie wolno. Można natomiast regulować zasady głosowania i podejmowania rozstrzygnięć bardziej szczegółowo, np. poprzez zastrzeżenie, że w razie równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego rady. Ustalenie regulaminu rady jest jej obowiązkiem. Treści regulaminu ustawa nie określa, należy jednak zakładać, że powinien być on rozwinięciem i uszczegółowieniem przepisów ustawy oraz statutu szkoły (przedszkola) w zakresie, w jakim przepisy tych aktów prawnych regulują ustrój i działalność rady pedagogicznej (III SA/Łd 765/17). To bardzo ważne dla zgodnego z prawem funkcjonowania rady pedagogicznej stanowisko Sądu.


Jednocześnie, zdaniem Sądu, treść uchwały powinna pozwolić na dokonanie oceny, czy w wyłonieniu przedstawiciela rady pedagogicznej [do komisji konkursu o stanowisko dyrektora] brały udział osoby uprawnione do udziału w zebraniu rady pedagogicznej w rozumieniu statutu, czy prawidłowo zostało przeprowadzone głosowanie, w ramach którego dokonano wyboru przedstawiciela rady, czy kandydatami na przedstawiciela rady [nie] były osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej, a ponadto jakie były zasady głosowania, w jakich sytuacjach oddany głos należało uznać za ważny (III SA/Łd 765/17). Warto więc pamiętać nie tylko o zapisach statutu szkoły, ale mieć na uwadze treść uchwały podejmowanej w powiązaniu z postanowieniami statutu.