Jakie są obowiązki dyrektora niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej w związku z nadzorem pedagogicznym w roku szkolnym 2009/2010?
Obowiązki dyrektora w związku z pełnionym nadzorem pedagogicznym sformułowane są w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu MEN w szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadzór pedagogiczny polega na:
- ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli;
- analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
- udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
Nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności:
- zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
- realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
- przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
- przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
- przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
- zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacje osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1703).
Kurator oświaty przedstawia plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny do 15 sierpnia.
Dyrektor opracowuje plan nadzoru uwzględniający tematykę przedstawioną przez kuratora, a plan nadzoru przedstawia radzie szkoły i radzie pedagogicznej do 15 września.
W roku szkolnym 2009/2010 planowanie nadzoru pedagogicznego będzie utrudnione ze względu na wchodzącą do szkół od 1 września reformę programową oraz na planowane przez Ministra Edukacji Narodowej zmiany w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach.

Bożena Barszczewska