Jaka jest procedura przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły w czasie roku szkolnego?
Według mojej opinii w żadnym akcie prawnym nie została określona procedura przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły w czasie roku szkolnego.
W kontekście zadanego pytania należy przede wszystkim mieć świadomość, że w żadnym akcie prawnym nie została określona procedura przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły w czasie roku szkolnego. Niemniej w sytuacji, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego chce zmienić szkołę dyrektorzy obu szkół (dotychczasowej i nowej) muszą wykonać określone czynności, które spowodują, że będzie zachowana ciągłość jego nauczania. W związku z tym, że pytanie dotyczy przyjęcia ucznia do szkoły skupmy się na czynnościach, jakie powinien dopełnić dyrektor nowej szkoły. Należy zatem pamiętać, że zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.) – dalej r.w.p.u., o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych szkoły ponadgimnazjalnej decyduje dyrektor szkoły. W związku z tym, że autor pytania nie podaje bliższych informacji dotyczących okoliczności przyjęcia ucznia, a nawet typu szkoły, należy przede wszystkim pamiętać, że zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 r.w.p.u. do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia m.in. na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł. Jak wynika z tego przepisu, aby przyjąć ucznia do klasy programowo wyższej, również w czasie roku szkolnego, niezbędny jest odpis arkusza ocen, który może być wydany jedynie przez szkołę, z której uczeń odszedł. Zatem wymiana korespondencji pomiędzy szkołami w sprawie odpisu arkusza ocen, chociaż to nie wynika z przepisów prawa wprost, jest nieodzowna. W praktyce szkolnej wygląda to w ten sposób, że występują zawiadomienia o przekazaniu ucznia i potwierdzenia przyjęcia ucznia oraz zawiadomienia o spełnianiu obowiązku szkolnego.

Według mojej opinii dopiero po otrzymaniu odpisu arkusza ocen dyrektor szkoły może wpisać takiego ucznia do księgi ewidencji i księgi uczniów.
Do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły przyjmuje się na podstawie pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych. Do klasy programowo wyższej można również przyjąć ucznia na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Ponadto należy pamiętać, że w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dalej u.s.o. zostało określone, że dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. Przepis ten stosuje się również odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej (art. 16 ust. 6a u.s.o.).

Krzysztof Lodziński