Proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące tematyki konkursu na stanowisko dyrektora szkoły:
1. Co należy rozumieć pod pojęciem: "inne nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły w płynąć na wynik konkursu"?
2. W jakich sytuacjach członek Komisji może/powinien być wykluczony z prac Komisji?
Czy osoby wytypowane do pracy w Komisji przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną mogą być zakwestionowane przez organ prowadzący?
3. Czy obrady Komisji konkursowej są tajne?
4. Czy wniosek o unieważnienie konkursu może złożyć Dyrektor Szkoły jako kierownik jednostki, czy jako osoba prywatna, kandydująca na stanowisko?

Kwestie związane z konkursem na dyrektora szkoły regulamin konkursu i regulamin określające tryb pracy komisji konkursowej.

Organy prowadzące na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855) - dalej rozporządzenie, opracowują i zatwierdzają zarządzeniami, lokalnie obowiązujące na ternie działania danej jednostki samorządu terytorialnego, regulaminy konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i regulaminy określające tryb pracy komisji konkursowej. Opinia MEN w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły.
W odpowiedzi na zadawane pytania MEN (z dnia 19 maja 2009 r.) informuje, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadzając zmiany art. 36a w zakresie dotyczącym postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły, w ramach przepisów przejściowych utrzymała w mocy dotychczas obowiązujące przepisy wykonawcze. Oznacza to, że dotychczasowe przepisy m.in. rozporządzenia w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora szkoły i trybu pracy komisji konkursowej, zachowują moc do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie znowelizowanej ustawy lecz nie dłużej niż do 22 kwietnia 2010 r. MEN zastrzega, że opinia ta nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa.
(Źródło: Serwis Oświatowy ABC Wolters Kulwer).

Organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadkach wymienionych w § 8 rozporządzenia.
Pod określeniem "inne nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu" kryją się wszelkie inne uchybienia dotyczące zapisów regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i regulaminu określające tryb pracy komisji konkursowej a także przebiegu konkursu.
Podstawę desygnowania do składu komisji przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego i związków zawodowych stanowią imienne upoważnienia wydane przez desygnującego, przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców odpowiednie wyciągi z protokołów zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców, uwierzytelnione przez przewodniczących tych rad. W przypadku, gdy członkiem komisji jest współmałżonek, krewny lub powinowaty osoby kandydującej w konkursie, albo pozostaje z niej w takim stosunku, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności - na wniosek przewodniczącego zostaje wyłączony z udziału w pracach komisji. Przedstawiciel zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej nie może być pracownikiem szkoły, której konkurs dotyczy.

Obrady komisji powinny być poufne, a członkowie komisji konkursowej mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje o treści ofert, przebiegu konkursu oraz innych informacji uzyskanych w toku przebiegu konkursu.
W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) tajemnicą służbową jest informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny obywateli albo jednostki organizacyjnej.
Wniosek o unieważnienie konkursu składa uczestnik konkursu, czyli osoba prywatna ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły.

Bożena Barszczewska