Nauczyciel mianowany wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o obniżenie pensum z 18 na 9 godzin na czas od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013. Dyrektor zastosował porozumienie zmieniające do umowy o pracę, w którym obie strony wyrażają zgodę na zmianę wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie niższe wynagrodzenie.
Czy tryb postępowania jest prawidłowy?
Jaką przyjąć podstawę prawną?
 
W pytaniu nie określono na podstawie, jakich przepisów dokonywane jest obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela. Jedyną sytuację, kiedy nauczyciel pomimo obniżenia zatrudnienia, pozostaje zatrudniony na podstawie mianowania przewiduje art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dojdzie do częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w pełnym wymiarze zajęć (art. 22 ust. 2 KN). Ograniczenie wymiaru zatrudniania nauczyciela na podstawie tego przepisu wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia nauczyciela. Natomiast nie wiąże się ze zmianą podstawy nawiązania stosunku pracy. Jest to jedyna sytuacja, kiedy nauczyciel pomimo niepełnego wymiaru etatu zatrudniony jest nadal na podstawie mianowania. Nauczyciel może korzystać również z obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a KN. Jednak dotyczy to wyłącznie przypadków ustalonych przez organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały. Nauczyciel, któremu obniżono czas pracy na podstawie art. 42a KN, pozostaje nadal w pełnym zatrudnieniu i otrzymuje wynagrodzenie, jak za cały etat. W każdym innym przypadku (obniżenie na zasadzie porozumienia stron lub na podstawie art. 1867 k.p.) następuje również automatyczne obniżenie wynagrodzenia nauczyciela proporcjonalnie do obniżonego czasu pracy. Obniżenie wymiaru czasu pracy powoduje również, iż nauczyciel nie może być nadal zatrudniony na podstawie mianowania. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 5 KN zatrudnienie na podstawie mianowania jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nauczyciel realizuje w szkole pełny wymiar zajęć. Obniżenie wymiaru czasu pracy wiąże się ze zmianą podstawy zawartego stosunku pracy. Nauczyciel niepełnozatrudniony może być zatrudniony na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony. Jednak zawarcie umowy na czas określony jest możliwe wyłącznie w przypadkach wskazanych w KN (art. 10 ust. 7 KN). W mojej ocenie nauczycielowi należy zmienić podstawę prawną stosunku pracy na umowę na czas nieokreślony. Po upływie ustalonego okresu i przydzieleniu nauczycielowi pełnego wymiaru czasu pracy umowa ta automatycznie na podstawie art. 10 ust. 5a KN ulegnie przekształceniu w stosunek pracy na podstawie mianowania. 

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>
 
Przydatne akty prawne: 
Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).