W listopadzie uczeń trzeciej klasy gimnazjum dwujęzycznego złożył wniosek o indywidualny program nauczania z przedmiotów humanistycznych (uzasadnienie: cele rozwijające). Czy dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej i w przypadku obu opinii pozytywnych, może od grudnia zorganizować takie nauczanie? Według przepisów takie nauczanie powinno trwać co najmniej rok. Jeśli nauczanie rozpocznie się w grudniu lub pod koniec listopada, nie będzie spełniony warunek rocznego trwania takiego programu. Czy w tym przypadku można wyrazić zgodę na indywidualny program nauczania?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
W opisanej w pytaniu sytuacji uczniowi gimnazjum dwujęzycznego nie może być udzielone zezwolenie na indywidualny program nauczania na okres przynajmniej jednego roku szkolnego, ponieważ złożył on wniosek o udzielenie tego zezwolenia w ostatniej klasie gimnazjum. Dlatego, na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), dyrektor gimnazjum powinien odmówić udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki w drodze decyzji administracyjnej.

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami