Jak należy traktować godziny przydzielone nauczycielowi przez organ prowadzący w trakcie roku szkolnego na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i nauczanie indywidualne, który miał ograniczony etat do 15/18?
W tej chwili ma 18/18 do końca roku szkolnego.
Czy zmienić wymiar do pełnego etatu (sporządzić aneks)?


Godziny nauczania indywidualnego mogą być wliczane do indywidualnego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (pensum). Natomiast godziny przydzielone przez organ prowadzący na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne są zajęciami poza pensum nauczycieli.
 
Uzasadnienie
Powodem ograniczenia jest brak godzin dla nauczyciela mianowanego z przyczyn określonych (np. zmiany organizacyjne w szkole) na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Ponieważ zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt 1 i 3 KN w ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z uczniami w wymiarze 18 godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych. Tak więc, są to godziny realizowane w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć ("pensum"), w trakcie których realizowane są szkolne zestawy planów nauczania, ustalone na podstawie ramowych planów nauczania, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204). W szkole mogą być również organizowane (nadobowiązkowe) zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole poza lekcjami i obowiązującym szkolnym zestawem programów nauczania, są więc dodatkową, fakultatywną formą pracy wychowawczej szkoły. Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Wynagrodzenie za indywidualne nauczanie tylko za okres, w którym było udzielane