Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Czy gmina ma obowiązek zapewnienia dowozu uczniów szkół gminnych na rekolekcje do kościołów na swoim terenie?

Odpowiedź

W tej kwestii należy przede wszystkim wziąć pod rozwagę bezpieczeństwo uczniów, którzy będą brali udział w rekolekcjach.

Uzasadnienie
Zapewnienie dowozu do szkół jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy. Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Rekolekcje: dyrektor może kazać nauczycielowi zaprowadzić ucznia do kościoła>>

Zapewnienie dowozu jest obowiązkiem, który materializuje się w przypadku, gdy sieć szkół nie jest gęsta na tyle, aby zapewnić spełnienie powyższego warunku. W przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza wyżej wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Z kolei, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza wymienionych odległości, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu. Więcej>>

Rekolekcje: szkoła musi zapewnić opiekę uczniom, którzy nie chodzą na religię>>