Rada gminy podjęła w 2011 r. uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Skargę na ten akt wniósł prokurator. Zarzucił, że rada gminy określiła definicję „rodziny” i „zdarzenia losowego” bez delegacji ustawowej oraz niesłusznie uzależniła wysokość stypendium wyłącznie od kryterium dochodu w rodzinie. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. 

Regulamin bez definicji „rodziny” 

Sąd przyznał rację prokuratorowi. Umieszczenie w uchwale definicji „rodziny”było istotnym naruszeniem prawa. Ponieważ delegacja ustawowa z art. 90f pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (uso) nie daje jej takiego uprawnienia, zwłaszcza, że ten termin nie został zdefiniowany na gruncie ustawy źródłowej. Dlatego WSA uznał, że rada gminy przekroczyła w ten sposób zakres przyznanego jej upoważnienia. 

Nie można zawężać przepisów

W zaskarżonej uchwale, uzależniono wysokość stypendium wyłącznie od kryterium dochodowego w rodzinie ucznia. Zdaniem sądu prokurator słusznie wskazał, że rada gminy zawęziła w ten sposób przepisy ustawy i nie dopełniła delegacji ustawowej. Zgodnie przecież z przepisami ustawy, określenie sposobu ustalenia wysokości stypendium szkolnego powinno być uzależnione od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 uso. Chodzi w szczególności o sytuacje, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

 


Definicja „zdarzenia losowego” była otwarta 

Rada gminy podjęła w uchwale próbę zdefiniowała pojęcia „zdarzenia losowego”. Sąd jednak nie podzielił zarzutu prokuratora, że działanie to było rażącym naruszeniem prawa. Uznał bowiem, że stworzona definicja nie była jednoznaczna, a jedynie poprzez użycie terminu „w szczególności” wskazywała przykładowe zdarzenia.  Dlatego też regulacja ta nie stanowiła zamkniętej definicji, która zawężałaby krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej. W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność części uchwały. Natomiast w pozostałym zakresie, oddalił skargę. 

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Go 271/18