Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych nowelizację ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą obowiązku szkolnego - od września 2014 r., poza siedmiolatkami, obowiązkowo naukę rozpoczną tylko sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. W projekcie znalazły się także zapisy ograniczające liczebność klas pierwszych. Nie będą mogły liczyć więcej niż 25 osób. Od września 2015 r. ograniczenie to będzie dotyczyło również klas drugich, a od roku szkolnego 2016/2017 wszystkich klas I-III.
Według ekspertów z Rządowego Centrum Legislacji przepisy dotyczące ograniczenia liczby uczniów pierwszych klas podstawówki powinny znaleźć się w art. 61 ustawy o systemie oświaty, który reguluje strukturę organizacyjną szkół podstawowych. Z projektu nie wynika także, czy ograniczenia dotyczące liczebności klas odnoszą się jedynie do szkół publicznych. Z tego powodu, zdaniem RCL, projekt należy doprecyzować.