Rozporządzenie określa: typy szkół artystycznych, których dyplom ukończenia można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych; warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych; wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne; warunki wynagradzania osób wchodzących w skład państwowej komisji egzaminacyjnej.
Nowy akt prawny uwzględnia m.in. możliwość unieważnienia poszczególnych egzaminów eksternistycznych ze względu na naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik egzaminu oraz określa zasady zwalniania z opłat egzaminacyjnych.
Egzaminy eksternistyczne, obejmują egzaminy z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły oraz egzamin dyplomowy.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. poz. 1330).

Opublikowano nowe zasady oceniania w szkołach artystycznych>>