Przepisy są analogiczne do tych, które stworzono dla szkół publicznych. W stosunku do dotychczasowych regulacji rozporządzenie wprowadza m.in. zamknięty katalog zajęć artystycznych, z których można zwolnić ucznia na podstawie opinii lekarskiej. Doprecyzowano także kryteria wystawiania ocen z niektórych przedmiotów artystycznych, pozostawiając jednak szkołom pewną swobodę w tym zakresie. Poszerzono również listę przedmiotów, z których uczeń musi dostać co najmniej ocenę dostateczną, by przejść do następnej klasy. Zmiany obowiązują od 1 września 2015 r.

Jak zaktualizować statut szkoły? Ocenianie na nowych zasadach>>