Proponuję, aby przeanalizować obecne statuty i zmienić lub uzupełnić je o pewne aspekty, a nieaktualne wykreślić.
Ocenianie wewnątrzszkolne:
- Cel oraz zakres oceniania wewnątrzszkolnego (WSO) co do zasady pozostaje bez zmian. Należy dopisać, że nauczyciel udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia (art. 44b ust. 5 i 6 u.s.o.).
- Wychowawca nie informuje uczniów o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania – usunięto zapis o możliwości niepromowania ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
- Statut powinien zawierać informacje o skali ocen, w tym o wprowadzeniu oceny opisowej w ocenianiu bieżącym w kl. I–III i pozostałych klasach na wszystkich etapach edukacyjnych, jeśli szkoła skorzysta z takiej możliwości. Zgodnie z art. 44i u.s.o., jeżeli statut je przewiduje, ocenami opisowymi mogą być:
–    w kl. I–III – oceny bieżące,
–    od kl. IV szkoły podstawowej – oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania, z tym że roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również według skali określonej w rozporządzeniu.
- Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny zachowania nie później niż dwa dni od zakończenia zajęć rocznych – zmiana terminu (art. 44n u.s.o.).
- Należy opisać sposób udostępniania uczniom lub rodzicom wglądu w każdą dokumentację dotyczącą oceniania, w tym również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny, np. uczeń składa wniosek do dyrektora szkoły, dokumentacja jest udostępniana do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.

Zapraszamy na szkolenie Akademia Prawa Oświatowego. Zmiany w ustawie o systemie oświaty a praktyka szkolna>>


Warto zaznaczyć, że dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły itp.
- Jeśli w ustawie jest zapis, że statut określa sposób np. uzasadniania oceny, to należy go opisać w zależności od praktyki danej szkoły, a nie tylko zaznaczyć w statucie, że taka możliwość istnieje.
-  Dodano możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony. Nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej (§ 3 pkt 5, § 5 ust. 1 r.o.k.p.).
- Nauczyciele powinni również dostosować do wprowadzonych zmian przedmiotowe zasady oceniania, np. ustalając ocenę z wychowania fizycznego, należy – oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia – wziąć pod uwagę także wywiązywanie się z obowiązków, w tym systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (§ 11 r.o.k.p.).

Do września trzeba zaktualizować statut szkoły>>

Dyrektor Szkoły - Nr 8/2015 Więcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 8/2015>>