Pierwsza część egzaminu przebiegła bez zakłóceń
Zakończył się egzamin dla gimnazjalistów sprawdzający ich wiedzę humanistyczną. Przebiegł spokojnie, wszystko odbyło się zgodnie z procedurami - poinformowała icedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.
Egzamin rozpoczynał się o godz. 9. Uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie (mieli godzinę na jego rozwiązanie). Następnie była przerwa, po której przystąpili do bloku zadań z języka polskiego (ta część egzaminu trwała półtorej godziny). Uczniowie z dysfunkcjami mogli mieć przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków zadań.
Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

Na teście Jagiellonowie i państwo krzyżackie
Test z historii i WOS był pierwszym z dwu, jakie składają się na egzamin z wiedzy humanistycznej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w środę. Drugi test zawiera zadania z języka polskiego.
Test z historii i WOS zawierał 24 zadania. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu. Odnosiły się do zamieszczonych w teście tekstów, ilustracji, map i schematów.
Jedno z zadań zilustrowane zostało drzewem genealogicznym Jagiellonów (przy imionach królów umieszczone były daty ich panowania).@page_break@

Gimnazjaliści posługując się nim mieli zdecydować czy zdania: "Albrecht Hohenzollern został księciem pruskim za panowania w Polsce króla Zygmunta I Starego" i "Następcą Kazimierza Jagiellończyka został jeden z jego braci" są prawdziwe czy fałszywe.
W innym zadaniu odnoszącym się do fragmentu mowy wygłoszonej na soborze w Konstancji w 1415 roku, musieli zdecydować m.in. czy mówca popierał Królestwo Polskie czy też państwo zakonu krzyżackiego. W jeszcze innym zadaniu z zakresu historii gimnazjaliści musieli wybrać, w którym z czterech podanych ciągów wydarzenia dotyczące Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej uporządkowano chronologicznie.
W grupie zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazło się takie, w którym uczniowie mieli przypisać odpowiednim organom władzy kompetencje do wydania: 1. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty; 2. postanowienia w sprawie zarządzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 3. rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
W innym zadaniu z tej grupy mieli wyciągnąć wnioski z wykresu przedstawiającego wskaźnik inflacji w Polsce w latach 2007-2011. W jeszcze innym, ilustrowanym plakatem, musieli zdecydować czy zachęca on do: A. humanitarnego traktowania zwierząt; B. prowadzenia zdrowego stylu życia; C. wspólnych niedzielnych spacerów; D. aktywnego uczestnictwa w wyborach.
Arkusz testu z historii i wiedzy o społeczeństwie>>

Źródło: PAP

Polecamy: Ciekawość tematem rozprawki na egzaminie gimnazjalnym