"Pakt dla edukacji" to dokument zawierający idee i postulaty, do których realizacji powinno dążyć ministerstwo edukacji, reformując system oświaty. O jego zapisach opowie przezes ZNP Sławomir Broniarz, którego wystąpienia będą mogli wysłuchać uczestnicy paneli poświęconych nauczycielom i jednostkom samorządu terytorialnego.

W Pakcie skrytykowano przede wszystkim wprowadzenie przepisów oddających jednostkom samorządu terytorialnego kontrolę nad placówkami oświaty. ZNP zdecydowanie opowiedział się przeciw zmianom w systemie edukacji umożliwiającym samorządom nieograniczone zlecanie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom zadań własnych z zakresu publicznej edukacji.
W opinii Związku błędem było także przyjęcie obecnego modelu nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. Zdaniem ZNP, kuratorzy oświaty powinni mieć większy wpływ na decyzje samorządów, ponieważ samorządy nie są odpowiednio przygotowane do pełnienia funkcji nadzorczych, co skutkuje obniżaniem jakości edukacji. Jako rozwiązanie tego problemu, w Pakcie zaproponowano podporządkowanie kuratorów i instytucji nadzoru ministrowi edukacji. ZNP rekomenduje również wzmocnienie systemu wsparcia dla szkół ze strony nadzoru pedagogicznego oraz przywrócenie obowiązku uzyskania przez samorządy zgody kuratora oświaty na likwidację szkół i placówek oświatowych. Związek chce również przywrócenia ustawowego zapisu o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły wyłącznie osobom będącym nauczycielami.
W Pakcie postuluje się także upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Prowadzić ma do tego przede wszystkim uznanie wychowania przedszkolnego za pierwszy etap systemu edukacji oraz objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową.
Szerszy, według ZNP, powinien być zakres regulacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Powinien obejmować: zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli (w tym na podstawie mianowania), maksymalną wysokość pensum dydaktycznego, szczegółowo regulować stopnie awansu zawodowego oraz bardziej precyzyjnie niż dotychczas określać stosunki służbowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.
 
EDU Trendy 2012 to najważniejsze spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty. 
Jego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media. Impreza odbędzie się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Pełne informacje oraz formularz zapisów dostępne tutaj>>