W przypadku gdy do danego przedszkola wpłynie więcej wniosków, niż jest wolnych miejsc, będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, w zależności od potrzeb obejmujące maksymalnie trzy etapy.
W pierwszej kolejności przedszkole przyjmie dzieci z obszaru danej gminy, zgodnie z art. 14 ust. 3, 3b, 4 i 4b u.s.o., który nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego każdemu pięcioletniemu dziecku (od 1.09.2017 r. trzy- i czteroletniemu, którego rodzice zdecydują zapisać do przedszkola).
Gdy liczba kandydatów z gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc, w pierwszym etapie rekrutacji przedszkole uwzględni kryteria z ww. grupy pierwszej, uwzględniające potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej.

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak uniknąć błędów przy rekrutacji do placówek oświatowych>>

Wreszcie, w razie stwierdzenia, że liczba dzieci z rodzin wymagających szczególnej opieki państwa, znajdujących się w podobnej sytuacji, przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu, w ostatnim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria z ww. grupy drugiej, uwzględniające potrzeby rodziny i społeczności lokalnej oraz ewentualnie kryterium finansowe.
Natomiast te przedszkola, które po przyjęciu dzieci z terenu gminy nadal będą dysponowały wolnymi miejscami, będą mogły przyjąć dzieci z innych gmin, na wniosek ich rodziców, stosując wobec kandydatów spoza gminy w razie potrzeby kryteria uwzględniające potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, a w dalszej kolejności potrzeby rodziny i społeczności lokalnej oraz ewentualnie kryterium finansowe.
Powyższe zasady będą miały zastosowanie także do rekrutacji do publicznego przedszkola integracyjnego oraz oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Legitymowanie się takim orzeczeniem daje pierwszeństwo przyjęcia do oddziału lub przedszkola integracyjnego.

Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi>>
 

Więcej w kwartalniku "Przed Szkołą" nr 1/2015>>