Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Przepisy wykonawcze dostosowane zostaną do nowego brzmienia ustawy o systemie oświaty, obowiązywać mają od 1 września 2015 r. Zmienić ma się sposób oceniania szkół przez organy nadzoru pedagogicznego, MEN zrezygnowało z określenia poziomu wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki (symbole literowe E,D,C,B,A). Jak podkreśla resort w uzasadnieniu, tak uproszczone noty przynosiły więcej szkody niż pożytku, nie mobilizowały do lepszej pracy i odwracały uwagę od refleksji na temat koniecznych zmian. Podobnego zdania są dyrektorzy zrzeszeni w OSKKO, którzy od dawna postulowali wprowadzenie takiej zmiany.

Nie wszystkie propozycje MEN spotkały się jednak z podobnym uznaniem. Projektowane rozporządzenie daje wizytatorowi możliwość przerwania badania ewaluacyjnego, jeżeli uzyska informacje o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników badania.
Ten pomysł OSKKO uważa za zbyt restrykcyjny. Dyrektorzy podkreślają, że dyrektor nie będzie miał w takim przypadku żadnego prawa do odwołania lub zgłoszenia zastrzeżeń co do decyzji o przerwaniu ewaluacji.

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>