Nowe regulacje wprowadza ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60), która zmieni art. 10 Karty Nauczyciela określający warunki, jakie musi spełnić osoba, która ma zostać zatrudniona w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej.
Początkowo to nauczyciel musiał przedstawiać zaświadczenie, że nie był karany dyscyplinarnie. Po zmianach - od 1 marca 2017 r. dyrektor sam sprawdzi, czy PESEL kandydata znajduje się w bazie danych udostępnionej przez ministra edukacji. Jeżeli okaże się, numer odnotowano w rejestrze, dyrektor wystąpi do rejestru o pełną informację o nauczycielu.

Niewiele czasu na przygotowanie uchwał ws. sieci szkół>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów